Ebbe a tételbe tartozik:
– a temető fenntartása, üzemeltetése
– a ravatalozók bérbeadása
– a sírhelyek, temetési urnahelyek bérbeadása vagy eladása
– a sírhely, sírkert, sírok és síremlékek gondozása, fenntartása
Nem ebbe a tételbe tartozik:
– a temetők zöldterületi gondozása, lásd: 813001 – Zöldterület-kezelés

Engedélyköteles a tevékenység?

A temető fenntartása, üzemeltetése:

A temető tulajdonosa az állam, a települési önkormányzat, a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség, a helyi és országos nemzetiségi önkormányzat, gazdálkodó szervezet és közhasznú szervezet lehet.

Azon a településen, ahol nincs önkormányzati tulajdonú temető, gazdálkodó szervezet vagy közhasznú szervezet a temetőtulajdonban tulajdoni hányadot akkor szerezhet, ha az önkormányzat legalább 51%-os tulajdoni hányadban tulajdonosa lesz a temetőnek. Az önkormányzat tulajdoni hányada a működés során sem csökkenthető 51% alá.

A temető fenntartója a temető tulajdonosa, illetve az, aki kezelői joggal rendelkezik.

Az állami tulajdonban lévő temető kezelőjét az 1999. évi XLIII. törvény}ben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott jogok és kötelezettségek a tulajdonossal megegyezően illetik meg, illetve terhelik.

Köztemető fenntartója a települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi önkormányzat. A temető fenntartásáról a települési önkormányzatok társulás, illetőleg együttműködés útján is gondoskodhatnak.

A temető tulajdonosának feladata a temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, zöldfelületeinek, valamint sírhelytábláinak megépítése, illetőleg kialakítása.

A temető tulajdonosának feladata a temető kegyeleti méltóságának őrzése.

A temető tulajdonosa – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – köteles a temető fenntartásáról, továbbá üzemeltetéséről gondoskodni. E feladatait saját maga, illetve – szerződés alapján – gazdálkodó szervezet útján is elláthatja.

Köztemető esetében a temető használatának rendjéről önkormányzati rendeletben, egyéb temetők esetében temetőszabályzatban kell rendelkezni.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: Köztemető fenntartására és üzemeltetésére az önkormányzat azzal a gazdálkodó szervezettel köthet kegyeleti közszolgáltatási szerződést, amely a 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

A szerződésnek tartalmaznia kell

a) a tevékenység gyakorlásának helyét

Engedélyt előíró jogforrás:

b) az ellátandó tevékenységek felsorolását

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése:

c) a teljesítés módját és idejét

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése:

d) a feladat mennyiségi és minőségi követelményeit

Bejelentést előíró jogforrás:

e) a szerződés érvényességi idejét, amely 5 évnél rövidebb és 15 évnél hosszabb nem lehet, de újbóli megkötése nem zárható ki

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás:

f) a szolgáltatás finanszírozásának rendjét

Kedvtelésből tartott állatok kegyeleti temetőjének működtetése.

Engedélyező hatóság: Az elhullott kedvtelésből tartott állatok és a lófélék hullája:

a) az állattartó ingatlanán, az elhullott lófélék hullájának kivételével, legfeljebb évi 100 kg össztömegig elföldelhető a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet (továbbiakban: R.) 10. § (2) bekezdése szerinti feltételek betartásával,

b) a kedvtelésből tartott állatok kegyeleti temetőjében (a továbbiakban: kegyeleti temető) elföldelhető, vagy

c) engedélyezett kiskapacitású (mobil) égetőben vagy égetőműben elégethető, a 142/2011/EU bizottsági rendelet III. mellékletének III. fejezetével összhangban.

A c) pont szerinti elégetést követően a hamvak az állattartó ingatlanán elföldelhetők.

Kegyeleti temető létesítését az építésügyi hatóság engedélyezi az R. 1. mellékletben foglalt feltételek figyelembevételével.

A kegyeleti temető működését a járási hivatal engedélyezi. Amennyiben az üzemeltető kéri, vizsgálni kell, hogy a kegyeleti temető alkalmas-e elhullott lófélék elföldeléssel való ártalmatlanítására.

A kegyeleti temető csak a megyei kormányhivatal engedélyével bontható meg. A kegyeleti temetőt csak a bezárást követő 30 év elteltével, a megyei kormányhivatal engedélyével lehet más célra hasznosítani.

Engedélyt előíró jogforrás: 45/2012. (V. 8.) VM rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://kozigazgatas.magyarorszag.hu