Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az egyének és a családok részére otthonukban vagy máshol nyújtott szociális, tanácsadási, jóléti, menedékügyi, közvetítői és hasonló szolgáltatások, amelyeket kormányzati vagy magánszervezetek, katasztrófák áldozatait segélyező szervezetek, országos vagy helyi önsegélyező szervezetek és tanácsadói szolgáltatást nyújtó szakemberek végeznek:
– a jóléti és a tanácsadási tevékenység gyermekek és fiatalkorúak részére
– az örökbefogadással kapcsolatos tevékenység, a gyermekek és mások elleni kegyetlen bánásmód megelőzését célzó tevékenység
– a háztartási költségvetéssel, házassággal és családdal, a hitelfelvétellel és az adósságkezeléssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás
– közösségi és szomszédsági tevékenység
– a hazai és nemzetközi katasztrófák áldozatainak, a menekültek, a bevándorlók stb. megsegítésére irányuló tevékenységek, beleértve az átmeneti és tartós menedéknyújtást
– a munkanélkülieknek a munkába álláshoz nyújtott segítség és betanítás, amennyiben az oktatás szerepe korlátozott
– jogosultság megállapítása a jóléti segélyre, lakbértámogatásra vagy élelmiszerjegyre
– hajléktalanok és más szociálisan hátrányos helyzetűek nappali intézményi ellátása
– jótékonysági tevékenységek, mint pl. az adományok gyűjtése vagy más szociális ellátást segítő tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik – magyar kiegészítés:
– a szociális munkások képzésének szakmai gyakorlata

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kötelező társadalombiztosítási programok finanszírozása és végrehajtása, lásd: 8430 teáor – Kötelező társadalombiztosítás
– az ebben a szakágazatban leírtakhoz hasonló tevékenységek, de szállásnyújtással, lásd: 8790 teáor – Egyéb bentlakásos ellátás

Engedélyköteles a tevékenység?

MÁSHOVA NEM SOROLT EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL:

– gyermekjóléti szolgálat működtetése,

– gyermekjóléti központ működtetése,

– területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás működtetése, stb.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A Kormány a szolgáltatói nyilvántartást vezető szervnek és a szolgáltatói nyilvántartás elektronikus adatfeldolgozójának a Magyar Államkincstár központi szervét (a továbbiakban: Központ) jelöli ki.

A Kormány az 1993. évi III. törvény alkalmazása során működést engedélyező szervnek a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.

A Kormány szociális hatóságnak az Szt. 90/A. §-ának alkalmazása során a helyi önkormányzat, a társulás, illetve a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) fenntartói feladatokat ellátó megyei, fővárosi kirendeltségének (a továbbiakban: megyei kirendeltség) székhelye szerint illetékes kormányhivatalt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti intézmény esetén Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

A Kormány a szolgáltatások esetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti, szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként – az e rendelet szerinti ellenőrzésre meghatározott hatáskörrel és illetékességgel – a működést engedélyező szerveket jelöli ki.

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) 2017. október 31-ével az Áht. 11. § (3) bekezdése alapján jogutódlással – a Kincstárba történő beolvadással – megszűnik.

Az ONYF általános jogutódja a Kincstár.

A 2017. október 31-én megszűnő ONYF

a) központi szervének hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben 2017. november 1-jétől a Kincstár központi szerve,

b) különös hatáskörű igazgatási szervének hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben 2017. november 1-jétől a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

jár el.

Engedélyt előíró jogforrás: 1993. évi III. törvény

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: http://szocialisportal.hu/mukeng

https://szgyf.gov.hu

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: Családvédelmi Szolgálatot működtetése

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: A népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: fővárosi és megyei kormányhivatal) keretén kívül működő Családvédelmi Szolgálatot (a továbbiakban: tanácsadó Családvédelmi Szolgálat) jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, illetve természetes személy (a továbbiakban: szolgáltató) működtethet.

A tanácsadó Családvédelmi Szolgálatnak az 1992. évi LXXIX. törvény 2. §-ának (2) bekezdése szerinti (az állami családvédelmi szolgálat vagy az egészségügyi államigazgatási szervhez bejelentett családvédelmi szolgálat végzi a tanácsadást, válsághelyzet esetén segítséget ad annak feloldásában, valamint szervezi az oktatási intézményeken kívül a családtervezéssel kapcsolatos ismeretek terjesztését) tanácsadó, a válsághelyzet esetén történő segítségnyújtó, illetve az oktatási intézményeken kívüli – a családtervezéssel kapcsolatos – ismeretterjesztő tevékenységet egyaránt el kell látnia, feltéve, hogy a 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik és a tevékenységet bejelentette.

A tanácsadó Családvédelmi Szolgálat működtetését a szolgáltató biztosítja.

A tanácsadó Családvédelmi Szolgálat által nyújtott szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

A bejelentést a tanácsadó Családvédelmi Szolgálat által végzett tevékenység folytatására szolgáló tanácsadó helye szerint illetékes, a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) felé kell megtenni.

A bejelentést a szolgáltató nyújtja be, amelyben fel kell tüntetni:

a) a cégjegyzékszámot vagy a létesítő okirat bejegyzésének számát,

b) a tanácsadó helyiség címét, telefonszámát,

c) a tevékenység végzésében részt vevő személy(ek) nevét és címét, valamint

d) a rendszeres tanácsadás időpontját (nap, időtartam).

A járási hivatal az eljárás során vizsgálja a tevékenység végzésében részt vevő személy vagy személyek végzettségének, képesítésének megfelelőségét.

A tanácsadó Családvédelmi Szolgálat – nyilvánosság számára is hozzáférhető – elnevezésének a járási hivatal keretében működő Családvédelmi Szolgálatok elnevezésétől történő megkülönböztetésre alkalmasnak kell lennie.

Vissza a listához