Ebbe a tételbe tartozik:
– az áruk értékesítés automatán keresztül
– az édesség, szendvics és italautomata üzemeltetése
– a vízadagoló berendezés feltöltése, utántöltése palackos vízzel
Automatából nem értékesíthető nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy, szeszes ital, élő állat, valamint szexuális termék.

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: A működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenység kivételével az, aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

A bejelentésről a jegyző meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás meghatározott adatok tekintetében – a természetes személyazonosító, valamint a lakcím-azonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek:

1. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: 2. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek

Bejelentést előíró jogforrás: 3. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: 4 fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi XXVI. törvény hatálybalépése napján üzemeltetett automataberendezésekre vonatkozó, miniszteri rendeletben meghatározott adatokat az üzemeltető 2019. június 30-ig köteles az állami adó- és vámhatósághoz elektronikus úton bejelenteni, azzal, hogy az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi XXVI. törvény hatálybalépése napját megelőzően már bejelentett – élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző – automataberendezések üzemeltetésének megkezdését nem kell ismételten bejelenteni.

Az automataberendezést üzemeltető adózó köteles a jogszabályban meghatározott adattartalommal – automataberendezésenként – az állami adó- és vámhatósághoz elektronikus úton bejelenteni:

a) az üzemeltetés megkezdését, legkésőbb az üzemeltetés megkezdését megelőző napon,

b) az üzemeltetés szüneteltetésének megkezdését és befejezését legkésőbb a szüneteltetés megkezdésének, illetve befejezésének napján,

c) az üzemeltetés megszüntetését, legkésőbb az azt megelőző napon,

d) az üzemeltetésnek az adózó érdekkörén kívül eső okból bekövetkezett megszűnését, legkésőbb az üzemeltetés megszűnésének napján,

e) haladéktalanul, a jogszabályban meghatározott adattartalomban bekövetkezett bármely változást.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: Az automataberendezés üzemeltetője az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 107. § (1) bekezdése és 274/C. §-a szerinti kötelezettség (a továbbiakban: bejelentés) teljesítése során az állami adó- és vámhatóság által erre a célra rendszeresített űrlapon, elektronikus úton bejelenti

1. az automataberendezés üzemeltetőjének

a) nevét vagy megnevezését,

b) adószámát,

c) lakóhelyét, székhelyét vagy címét,

2. az automataberendezés üzemeltetési helyének címét az üzemeltetési helyének pontos, – a konkrét elhelyezés beazonosítására alkalmas – teljes részletességű megjelölésére is kiterjedően,

3. az automataberendezés azonosító adatai, jellemzői vonatkozásában

a) az automataberendezés által kezelt tevékenység jellegét (termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás),

b) az automataberendezés által kezelt termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás TESZOR, TEÁOR vagy ÖVTJ szerinti kategóriáját,

c) az automataberendezés gyártási számát, ennek hiányában más egyedi azonosító számát,

d) az automataberendezés típusát,

e) az automataberendezés gyártóját,

f) az automataberendezés gyártásának évét

Bejelentést előíró jogforrás:

4. az automataberendezés

a) vezérlő egységének az adatait,

b) vezérlő egységének a szoftver (firmware) verzióját,

c) vezérlő egységének a jelenleg használt fizetési protokollját,

d) érmevizsgálójának a gyártóját és típusát,

e) bankjegyvizsgálójának a gyártóját és típusát,

f) bankkártya termináljának a gyártóját és típusát,

g) zárt fizetési eszköz termináljának a gyártóját és típusát,

h) egyéb cashless eszközének a gyártóját és típusát,

i) audit kiolvasási lehetőségét,

j) meglévő telemetria rendszerének adatait,

k) aktív vagy üzemen kívüli állapotát és

l) működési jellemzőire vonatkozó adatokat.

A regisztrációs szám

Az állami adó- és vámhatóság az automataberendezés üzemeltetőjének bejelentése alapján automataberendezésenként egyedi regisztrációs számot (a továbbiakban: regisztrációs szám) ad.

A regisztrációs számot az automataberendezés üzemeltetője az automataberendezésen jól láthatóan feltünteti.

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: 2017. évi CL. törvény

8/2019. (VI. 27.) PM rendelet