Ebbe a tételbe tartozik:
– az ivadék- és felnőttállomány tenyésztése mesterséges körülmények között
– a környezet természetes kapacitás biztosítása (rendszeres állomány-utánpótlás, etetés, ragadozók elleni védelem)
– az édesvízihal-tenyésztés, bele értve az édesvízi díszhalakét is
– az édesvízi rákok, kagylók, puhatestűek és egyéb édesvízi élőlények tenyésztése
– az édesvízihal-keltetők üzemeltetése
– a békatenyésztés
Nem ebbe a tételbe tartozik:
– a halgazdálkodás a sós vízzel feltöltött tartályokban, medencékben, lásd: 032101
– a kizárólag sporthorgászati és halászati területek működtetése, lásd: 931903 – Sport- és szabadidős horgászat szervezése

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: Halgazdálkodás: a természetes vizek halállományának védelmével, megújításával és hasznosításával összefüggő tevékenységek, valamint az akvakultúra és az egyéb haltermelési tevékenységek gyűjtőfogalma.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: Halgazdálkodási hatóságként – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a halgazdálkodási vízterület medrének fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi halgazdálkodási hatóság) jár el – az alábbi bekezdésben foglalt kivétellel – a megyére kiterjedő illetékességi területen. A Pest Megyei Kormányhivatal illetékessége területi halgazdálkodási hatóságként a fővárosra és Pest megye területére terjed ki.

A halgazdálkodási hatóság a halgazdálkodási jog jogosultjáról és a halgazdálkodási vízterületekről – a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás átláthatósága és a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületekre vonatkozó előírások érvényre juttatása céljából – nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza

a) a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület megnevezését

Bejelentést előíró jogforrás:

b) a halgazdálkodásra jogosult

ba) természetes személy nevét, lakcímét, születési helyét, születési idejét és anyja leánykori családi és utónevét, vagy

bb) cég cégnevét és cégjegyzékszámát, a cégjegyzékben nem szereplő szervezet nevét, székhelyét és nyilvántartási számát

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás:

c) a halgazdálkodási jog haszonbérlet vagy alhaszonbérlet útján történő hasznosítása esetén a haszonbérlet időtartamát

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: Halkeltető állomás üzemeltetése.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: A halkeltető állomás üzemeltetetése megkezdésére vonatkozó bejelentésnek tartalmaznia kell

a) a szolgáltató nevét,

b) a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét,

c) a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,

d) a halkeltetési tevékenységet irányító személy szakképesítésének megnevezését

Bejelentést előíró jogforrás:

e) a halkeltető és lárvatartó edények számát és űrméretét, valamint az évente átlagosan kibocsátott lárva tervezett mennyiségét

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás:

f) a keltetni kívánt halfajok fajtájának megnevezését.

A bejelentéshez mellékelni kell a halkeltetési tevékenységet irányító személy szakképesítését igazoló dokumentumok hiteles másolatát.

A halkeltetési tevékenységet irányító személynek

a) szakirányú felsőfokú végzettséggel vagy

b) legalább az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakirányú szakképesítéssel, vagy

c) az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet hatálybalépését megelőzően megszerzett, az a) vagy b) pontban szereplő szakképesítéssel egyenértékű szakképesítéssel, továbbá legalább 3 év halkeltetői szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie, amelyet az adott halfajta tenyésztőszervezete igazol.

A halkeltetési napló másodpéldányát az adott évi utolsó keléstől számított 30 napon belül a NÉBIH-nek meg kell küldeni. Az állattenyésztés szabályozásához szükséges részletes rendelkezésekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott eredetigazolást 3 példányban kell kiállítani, melyből az első példányt az üzemeltető köteles legalább 5 évig megőrizni, a második példányt a 83. §-ban foglalt határidőig a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak kell megküldeni, a harmadik példány pedig a haltételt kíséri. Az eredetigazolás megsemmisülése vagy elvesztése esetén az üzemeltető a vevő írásbeli kérelmére és költségére másodlatot ad ki. A másodlaton fel kell tüntetni a „MÁSODLAT” feliratot, valamint a másodlat sorszámát.

Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek:

– haltenyésztés intenzív ketreces vagy medencés haltermelő üzemben országos jelentőségű védett természeti területen,

– halastó vagy tórendszer, ha több mint 30 ha-on fed országos jelentőségű védett természeti területet.

A környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek:

– Haltenyésztés intenzív ketreces vagy medencés haltermelő üzemben méretmegkötés feltétel nélkül,

– halastó vagy tórendszer:

a) 30 ha-tól,

b) 5 ha-tól intenzív halastó vagy tórendszer esetében,

c) védett természeti területen, Natura 2000 területen méretmegkötés nélkül.

Engedélyező hatóság: A területileg illetékes – környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság engedélye. Területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a megyei kormányhivatal jár el. Budapest főváros és Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal ár el. A környezetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi környezetvédelmi hatóság) és a természetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi természetvédelmi hatóság), (a továbbiakban együtt: a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság) különös illetékességgel a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet szerinti esetekben jár el.

Engedélyt előíró jogforrás: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.kormanyhivatal.hu/hu